logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

LEKTOR
XML

Skargi i wnioski

                    

Informacje o sposobie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

 

Każdy pacjent/opiekun prawny oraz członek rodziny pacjenta ma prawo złożyć skargę wniosek lub petycję.  O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem, petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im.Królowej Karoli .

Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli.

 Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli.

Skargi, wnioski i petycje można składać:

1) Pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta , ul. Młynarska 46 , 01-171 Warszawa,

  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
  • poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
  • faksem pod nr 22 532-82-30
  • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Telefonicznie bezpłatna infolinia: 800 190 590 .

 2) Pisemnie na adres:  Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im.Królowej Karoli , ul.Oleska 5 , 46-380 Dobrodzień,

  • pocztą elektroniczną na adres: spzol@op.pl
  • faksem pod nr 34 531 08 83,
  • osobiście w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli w godz. 9.00 - 13.00.Telefonicznie nr 34 357 55 43 ( dyrektor).

3) Pisemnie na adres: Sekcja Skarg i Wniosków oraz Monitorowania List Oczekujących Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu , ul. Głogowska 37 , 45-315 Opole,

  • pocztą elektroniczną  na adres: swl@nfz-opole.pl
  • faksem pod nr 77 40 20 101 (sekretariat),
  • osobiście w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu.

Telefonicznie nr 77 40 20 182, infolinia 77 194-88, 

 

     Skargi, wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (anonimy) oraz adresu do korespondencji nie są rozpatrywane.

     Państwa skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Metryka

Liczba odwiedzin 4194
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Danuta Skrzeszowska
Data opublikowania 2018-03-21 15:22:52
Zmodyfikował Danuta Skrzeszowska
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-05 11:54:24

Historia zmian