logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

LEKTOR
XML

INFORMACJE PODSTAWOWE

           Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli                                                               ( SPZOL)

                                                     ul. Oleska 5
                                                 46-380 Dobrodzień

Dyrektor
tel. 34/ 357 55 43

Sekretariat
   tel/fax   34 351 08 83

tel. całodobowy:  34 357 54 51


e-mail: spzol@op.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli  z siedzibą w Dobrodzieniu świadczy usługi świadczeniobiorcom , którzy zakończyli leczenie szpitalne, jednak wymagają dalszej hospitalizacji ze względu na stan zdrowia i konieczność stałego nadzoru lekarskiego oraz potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zakres

Świadczeniobiorcom zapewniamy fachową pomoc lekarską i pielęgniarską , opiekę psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty.

Pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej prowadzona jest terapia zajęciowa.

Przyjęcie  do  SPZOL

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego , występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski z zaświadczeniem lekarskim , kartę oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel  oraz wymienione niżej dokumenty.

 Podstawą  przyjęcia  świadczeniobiorcy do  SPZOL  jest:

  • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowanie lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych, zał. nr 1;
  • wywiad pielęgniarki wraz z zaświadczeniem lekarskim, zał. nr 1;
  • karta oceny świadczeniodawcy według   skali  Barthel zał. nr 1;
  • dokumenty niezbędne w przypadku żywienia inną drogą niż naturalną żywienie dojelitowe  (karta kwalifikacji do  żywienia  dojelitowego)  i żywienie  pozajelitowe ( karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego )  dla dorosłych - zał. nr 2.
  • skalę Glasgow - służąca  do oceny stanu świadomości  pacjenta nieprzytomnego - zał. nr 3; 
  • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym  o profilu ogólnym w przypadku chorób współistniejących tj. otępienie.

Ponadto świadczeniobiorca załącza  następujące dokumenty :

  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; decyzję o przyznaniu zasiłku stałego oraz zasiłku pielęgnacyjnego, zaświadczenie  o dochodach z zakładu pracy  i/lub inne) ;
  • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone - kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy;
  • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, tj. karty wypisowe leczenia szpitalnego.

Zgodę na przyjęcie pacjenta  do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu,  a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo - leczniczego  określa  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego.

Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

Do zakładu opiekuńczo - leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub  w terminalnej fazie choroby nowotworowej , z uzależnieniem  oraz  kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt.

Dokumenty  do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego do pobrania w Załączniku poniżej.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3954
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Danuta Skrzeszowska
Data opublikowania 2018-03-21 15:18:06
Zmodyfikował Danuta Skrzeszowska
Data ostatniej aktualizacji 2022-04-28 14:07:24

Historia zmian