logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

LEKTOR
XML

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im.Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip.spzol-dobrodzien.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.10.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot  publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: spzol@op.pl  lub dzwoniąc na numer telefonu 34 3510 833 ; 34 3575543. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, informacji lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który dokument lub informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Danuta Skrzeszowska - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli.

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im.Królowej Karoli, ul. Oleska 5,            46-380 Dobrodzień 


tel.    +48 34 351 08 33;
         +48  34 357 55 43;
fax :  +48 34 351 08 33;

E-mail: spzol@op.pl   

Strona internetowa: bip.spzol-dobrodzien.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli  jest obiektem , który posiada  trzy kondygnacje (parter , I piętro oraz II piętro ) . Budynek  wyposażony jest w windę osobową , która dociera na wszystkie poziomy oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie OPiekuńczo-Leczniczym im.Królowej Karoli z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie skorzystania z tłumacza powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny (dla informacji potwierdzającej spotkanie).

Metryka

Liczba odwiedzin 1497
Osoba wprowadzająca informację Danuta Skrzeszowska
Osoba publikująca informację Danuta Skrzeszowska
Osoba odpowiedzialna za informację Danuta Skrzeszowska
Data opublikowania 2020-10-01 14:21:25
Zmodyfikował Danuta Skrzeszowska
Data ostatniej aktualizacji 2020-10-01 14:21:25