logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

LEKTOR
XML

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

   

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13   Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , informujemy  o zasadach  przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana  prawach :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli , 46-380 Dobrodzień , ul. Oleska 5.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować      z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej  za pomocą adresu  spzol@op.pl  lub dzwonić pod numer telefonu  34/3510883 .

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w zbiorze danych tj.: zbiór danych medycznych pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.

4.Celem przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli  jest udzielanie i zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 160 z pózn. zm.), przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane.

5. Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępnione podmiotom/organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta  (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) ;

4)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany    i nie będą profilowane.

Metryka

Liczba odwiedzin 3613
Osoba wprowadzająca informację Danuta Skrzeszowska
Osoba publikująca informację Danuta Skrzeszowska
Osoba odpowiedzialna za informację Danuta Skrzeszowska
Data opublikowania 2018-06-12 11:10:43
Zmodyfikował Danuta Skrzeszowska
Data ostatniej aktualizacji 2018-11-27 09:04:13

Historia zmian