logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

LEKTOR
XML

INFORMACJE PODSTAWOWE

    Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli                                                               ( SPZOL)

                                                     ul. Oleska 5
                                                 46-380 Dobrodzień

Dyrektor
tel. 34/ 357 55 43

Sekretariat
   tel/fax   34 351 08 83

tel. całodobowy ( punkt pielęgniarski):  34 357 54 51


e-mail: spzol@op.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńcz-Leczniczy im.Królowej Karolib z siedzibą w Dobrodzieniu udziela świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy wymagającemu ze
względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.

Do zakładu opiekuńczego-leczniczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Zakres

Świadczeniobiorcom zapewniamy fachową pomoc lekarską i pielęgniarską , opiekę psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty.

Pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej prowadzona jest terapia zajęciowa.

Przyjęcie  do  SPZOL

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego , występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski z zaświadczeniem lekarskim , kartę oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel  oraz wymienione niżej dokumenty.

 Podstawą  przyjęcia  świadczeniobiorcy do  SPZOL  jest:

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowanie lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych, zał. nr 1;
 • wywiad pielęgniarki wraz z zaświadczeniem lekarskim, zał. nr 1;
 • karta oceny świadczeniodawcy według   skali  Barthel zał. nr 1;
 • dokumenty niezbędne w przypadku żywienia inną drogą niż naturalną żywienie dojelitowe  (karta kwalifikacji do  żywienia  dojelitowego)  i żywienie  pozajelitowe ( karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego )  dla dorosłych - zał. nr 2.
 • skalę Glasgow - służąca  do oceny stanu świadomości  pacjenta nieprzytomnego - zał. nr 3; 
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym  o profilu ogólnym w przypadku chorób współistniejących tj. otępienie.

Ponadto świadczeniobiorca załącza  następujące dokumenty :

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; decyzję o przyznaniu zasiłku stałego oraz zasiłku pielęgnacyjnego, zaświadczenie  o dochodach z zakładu pracy  i/lub inne) ;
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone - kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy;
 • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, tj. karty wypisowe leczenia szpitalnego.
 • Aktualne wyniki badań: jonogram, glikemia, lipidogram, kwas moczowy, kreatynina, białko, morfologia + rozmaz , Aspat, Alat, GGTP.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Dokumentami wymaganymi w momencie przyjęcia Świadczeniobiorcy do ZOL są:

Zgodę na przyjęcie pacjenta  do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu,  a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo - leczniczego  określa  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego.

Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

Do zakładu opiekuńczo - leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub  w terminalnej fazie choroby nowotworowej , z uzależnieniem  oraz  kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt.

Dokumenty  do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego do pobrania w Załączniku poniżej.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4769
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Danuta Skrzeszowska
Data opublikowania 2018-03-21 15:18:06
Zmodyfikował Danuta Skrzeszowska
Data ostatniej aktualizacji 2023-07-07 13:57:02

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-07 13:57:02 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2023-06-26 13:52:04 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2023-06-26 13:50:52 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2023-06-26 13:49:29 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2022-04-28 14:07:24 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2022-04-28 14:03:55 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2019-11-05 10:52:13 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2018-11-27 09:07:34 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2018-04-10 11:07:17 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2018-04-10 09:25:45 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2018-04-05 09:57:03 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2018-03-27 11:07:29 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2018-03-27 11:06:47 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2018-03-27 11:04:26 Danuta Skrzeszowska Edycja artykułu
2018-03-21 15:18:06 Marek Morawiec Publikacja artykułu